PHP算式验证码和汉字验证码的实现方法

在PHP网站开发中,验证码可以有效地保护我们的表单不被恶意提交,但是如果不使用算式验证码或者汉字验证码,仅仅使用简单的字母或者数字验证码,这样的验证码方案真的安全吗?

本文实例讲述了php实现汉字验证码和算式验证码的方法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:

大家知道简单数字或者字母验证码很容易被破解,但是算式验证码或者中文汉字验证码不容易被破解,所以建议大家在使用验证码的时候,尽量用算式验证码或者中文汉字验证码。

大家知道简单数字或者字母验证码很容易被破解,但是算式验证码或者中文汉字验证码不容易被破解,所以建议大家在使用验证码的时候,尽量用算式验证码或者中文汉字验证码。下面是我写的两种验证码代码,有用到的朋友可以参考下:

下面是我写的两种验证码代码,有用到的朋友可以参考下:

1.算式验证码:复制代码 代码如下:

1.算式验证码:

2.中文汉字验证码:

<?php
session_start();
header("Content-type: image/png");
$num1 = mt_rand(0,9);//第一位数
$num2 = mt_rand(1,9);//第二位数
$type_str = "+-*";//方法字符串集合
$type = substr($type_str,rand(0,2),1);//随机方法
$change = mt_rand(1,3);
if($change==1){
 $code = "$num1$type$num2=?";
 $result = "$verifyCode=$num1$type$num2;";
 eval($result);
 $_SESSION['authnum_session'] = $verifyCode; 
}elseif($change==2){
 $result = "$verifyCode=$num1$type$num2;";
 eval($result);
  $code = $num1.$type."_=".$verifyCode;
 $_SESSION['authnum_session'] = $num2; 
}elseif($change==3){
 $result = "$verifyCode=$num1$type$num2;";
 eval($result);
  $code = "_".$type.$num2."=".$verifyCode;
 $_SESSION['authnum_session'] = $num1; 
}
$im = imagecreate(68,28);  
$black = imagecolorallocate($im, 0,0,0);   
$white = imagecolorallocate($im, 255,255,255);
$gray = imagecolorallocate($im, 200,200,200);
$red = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);
imagefill($im,0,0,$white);    
imagestring($im, 5, 10, 8, $code, $black);  
for($i=0;$i<70;$i++) {
 imagesetpixel($im, mt_rand(0, 58) , mt_rand(0, 28) , $black); 
 imagesetpixel($im, mt_rand(0, 58) , mt_rand(0, 28) , $red); 
 imagesetpixel($im, mt_rand(0, 58) , mt_rand(0, 28) , $gray); 
}
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

复制代码 代码如下:

澳门新葡亰网址,2.中文汉字验证码:

for { ImageTTFText, rand, rand*$i+$image_x/100,*$i+$image_x/8),
rand($image_y/2+$image_y/10,$image_y/2+$image_y/5), $font_color,
$fnt, $str[$i]); }ImagePNG;ImageDestroy;?>

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图